Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
 
สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการควบคุม การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
* เป้าหมายและบทบาทหน่วยงานจัดซื้อที่เปลี่ยนไป -อดีต -ปัจจุบัน -อนาคต
* การปรับกระบวนงานจัดซื้อให้ตอบสนองกลยุทธ์ซัพพลายเชน
-VCM (Value Chain Management) -CRM (Customer Relationship Management)
-SRM (Supplier Relationship Management) -SCM (Supply Chain Management)
* ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ -ผู้ใช้ -ผู้ซื้อ -ผู้ขาย
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั้งทางบวกหรือลบต่องานจัดซื้อ
- CPI (Consumer Price Index) - Inflation - Demand & Supply
- Currency, FOREX - GDP (Gross Domestic Product)
- FTA (Free Trade Agreement) - Gasoline, Energy, Interest
- Wages - AEC (ASEAN Economic Community)
* รู้เข้ารู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย
* การตั้งงบประมาณและการปรับปรุงใหม่ การวางแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้เหมาะสมกับภาวะธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
-Mission – Vision – Value Chain
-วีธีการทำงบประมาณ การควบคุม และการปรับงบประมาณ
-การพยากรณ์และกำหนดต้นทุนมาตรฐาน
* การวัดผลงานหน่วยงานจัดซื้อ
* ตัวอย่างการรายงานผลงานของฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้บริษัทรับรู้และปรับตัวได้ทันท่วงที
* กรณีศึกษา – Workshop

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA
- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท ซอย 23

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560, 9.00 น. - 16.00 น.

3,900.00- (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.AMCthailand.com

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Alpha Management Consultant Co., Ltd.
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-539-1624-6
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com

ผู้เข้าชม : 139 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys