Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ (Behavioral & Competency-based)
 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงเทคนิควิธีการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานโดยเน้นโจทย์จริงขององค์กร
- เพื่อฝึก/ทบทวนทักษะการฟัง และการตั้งคำถามสัมภาษณ์ พร้อมออกแบบข้อคำถามสัมภาษณ์
- เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและฝึก/ทบทวนทักษะการฟังคำตอบ การจับประเด็น การวิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงาน
- ร่วมแลกเปลี่ยนกับวิทยากรในการออกแบบแนวทางการประเมินผลสัมภาษณ์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในสัมภาษณ์

- คุณลักษณะของคนที่ "ใช่" ที่องค์กรทั่วไปต้องการ พร้อมฝึกปฏิบัติการ
- รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral-based) และการสัมภาษณ์แบบอิงสมรรถนะ (Competency-based)
- เทคนิคการกำหนดกรอบการประเมินทักษะและตัวชี้วัดพฤติกรรมหลัก (Key Action/Key Behavioral Indicatiors) 
- แนวทางการสร้างข้อคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะและพฤติกรรมที่กำหนดสำหรับองค์กร
- แนวทางการสร้างเกณฑ์ประเมินคำตอบของผู้สมัครงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คำตอบ
- เทคนิคการตั้งคำถามเจาะลึก (Probing Question)
- แนวทางการอ่านภาษากายระหว่างสัมภาษณ์เพื่อจับโกหก
- เทคนิคการดำเนินการหลังสัมภาษณ์ และสรุปผลสัมภาษณ์

อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

Professional Human Resources-PHR
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาเชิงรุกและการออกแบบโปรแกรมพัฒนาคนเก่ง 
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ  บริษัทในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยากรรับเชิญของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และอื่น ๆ 
ผู้เขียนหนังสือ 
     - คัมภีร์สร้างคนเก่งสู่องค์กรด้วย HR มืออาชีพ 1 
     - คัมภีร์สร้างคนเก่งสู่องค์กรด้วย HR มืออาชีพ 2 
     - คิดและทำอย่างไรให้ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ 1 
     - คิดและทำอย่างไรให้ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ 2
     - รับมือกับคนอย่างโดนใจและได้งาน
     - เคล็ดลับทำงานดี เป็น Somebody ที่ (องค์กร) ต้องการ, 
     - 60 เคล็ด (ไม่) ลับ UP ผลงาน 
     - การบริหารทีมงาน 
     - Recruitment Matter
     - How to Interview with BBI/CBI 
     - คู่มือพัฒนา 20 ทักษะหัวหน้างาน


โรงแรม HIP Bangkok - รัชดาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00น., 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptc.in.th

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ติดต่อ คุณสุธาสินี   
โทร. 089-677-6047, 092-431-6631 
Line Id : ptccontact
Line Id : ptccontact1
หรือที่ ptccontactt@gmail.com

ผู้เข้าชม : 350 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys