Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาอาคารโครงสร้างเหล็กอัจฉริยะ:สร้างเร็ว ทน นาน คำตอบงานก่อสร้างอนาคต
 
      ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือก่อสร้าง ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ การแก้ปัญหาในปัจจุบัน เช่น การจัดหาแรงงานต่างด้าว หรือการเพิ่มอัตราค่าจ้าง ถือเป็นมาตรการชั่วคราวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกมิติได้อย่างยั่งยืน ทั้งมิติของการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง มิติในการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน ตลอดจนมิติของความรวดเร็ว การก่อสร้างไม่เกิดความล่าช้าทั้งจากการขาดแคลนแรงงานหรือการแก้ไขความผิดพลาดของงานก่อสร้างอันเกิดจากทักษะฝีมือแรงงานที่ไม่เพียงพอ หรือกระทั่งปัจจัยจากสภาพอากาศฝนฟ้าคะนองลมกรรโชก ที่ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการผิดนัดส่งงานโครงการได้
        แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ คือการ "ปรับ" รูปแบบการก่อสร้างที่ต้องใช้ทั้งคนงานไร้ฝีมือและช่างก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ไปสู่รูปแบบที่มีการนำ "ระบบ" เข้ามาควบคุมคนงานที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ได้คุณภาพที่ไม่จำกัด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมต่อกับ "ระบบ" ดังกล่าว เพื่อให้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นบรรเทาเบาบางลง อันก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานก่อสร้างที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการส่งต่อคุณค่าไปยังเจ้าของอาคาร หรือผู้ใช้อาคารอย่างสูงที่สุดต่อไป
 รูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายถึงองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กกำลังสูงพร้อมประกอบติดตั้ง การวางแผนและการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับระบบดังกล่าว ตลอดจนการนำเสนอถึงโครงการก่อสร้างจริง ในรูปแบบของกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งพื้นฐานในเชิงทฤษฎีและแนวทางในเชิงปฏิบัติต่อไป


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 -10.00 น. บรรยายหัวข้อ “งานก่อสร้างในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
                                เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต  
                                   -ผลการสำรวจความคิดเห็นของ stakeholder เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้เหล็กใน  
                                    อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
                                   -หลักการสร้างคุณค่า และการลดต้นทุนในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก     
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กกำลังสูง ระบบติดตั้งอัจฉริยะ – องค์
                                ประกอบพื้นฐานและการจัดการเชิงวิศวกรรม
                                    -การลดต้นทุนโดยอาศัยพื้นฐานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
                                    -การลดต้นทุนโดยการใช้ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กที่เหมาะสม
                                    -การลดต้นทุนโดยกำหนดกระบวนการ Fabricate และการก่อสร้างที่
                                     เหมาะสม
                                    -การวิเคราะห์คุณค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้
11.30 – 12.00 น. ตัวอย่างและกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างจริง
12.00 น. ปิดการสัมมนา


นายณัฐพล  สุทธิธรรม
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560, 08.30 - 12.00 น.

900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://http://www.isit.or.th/modules.php?mod=Seminar&file=view&ID=218

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยพิมพ์พนิต อุ่นธวัชนัดดา
โทรศัพท์ 02 713 6290-2 ต่อ 124
โทรสาร 02 713 6293
E-mail :pimpanit@isit.or.th
ผู้เข้าชม : 171 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys