Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเหง้าปัญหาที่แท้จริง เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกเครื่องมือมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต การแก้ปัญหาในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ หลักการ 5Why Analysis จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญและถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา และที่ขาดไม่ได้เลยคือหลัก 5G เป็นพื้นฐานที่ต้องมี ก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตัวอื่นๆ (Problem Solving Tools) ไม่ว่าจะเป็น Six Sigma, Lean Manufacturing หรือ QCC เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
2. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการ 5G และ 5Why ในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
3. สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้

เนื้อหาหลักสูตร  :
• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
• แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
  การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
• เทคนิคการนำ QC 7 Tools  มาใช้งาน
• หลักการและแนวคิดของ PDCA
• หลักการของเครื่องมือ 5 G
• หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis
• เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์  5 Why Analysis
• กิจกรรมกลุ่ม Work Shop case study + อภิปราย
• หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
• การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ
• เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5G กับ 5 Why
• การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
• ข้อแตกต่างระหว่าง Error กับ  Defect
• หลักการของ POKA-YOKE
• หลักการของระดับขั้นการป้องกัน
• การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ
• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
Ø  ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
Ø  วิศวกร
Ø  หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
Ø  หัวหน้างานฝ่ายผลิต
Ø  ช่างเทคนิค
Ø  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147486118&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 284 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys