Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
หลักการและเหตุผล
      การทำงานทุกงาน ย่อมเกิดผลลัพธ์ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทั้งสองด้าน นั่นคือ ข้อผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกนี้ คือ ไม่เคยมีผู้ใด ที่ไม่เคยทำงานผิดพลาด แต่ขึ้นอยู่กับความคิดทัศนคติของผู้นั้นว่าจะนำความผิดพลาดไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น หรือจมปลักกับความผิดพลาดแล้วเกิดความล้มเหลวในงานนั้น
       การจัดการกับข้อผิดพลาด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อันมีผลต่อการแก้ไขปัญหา และข้อผิดพลาดในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งผลต่อทีมงานต่อองค์กร
      หลักสูตรนี้จึงมีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรอีกหนึ่งหลักสูตร ที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น ทำให้พนักงานมีความเข้าใจ และใส่ใจในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นความสำคัญของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
      1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และกระตุ้นความคิดเชิงบวกในการแก้ปัญหา
      2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าใจในประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของตนเอง ว่าอยู่ในระดับใด ควรปรับปรุง พัฒนาอย่างไร จึงเกิดความเหมาะสมสำหรับตนเองและองค์กร
      3. เพื่อปรับ Mind set ของตนเองให้มีความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
      4. เพื่อนำเทคนิคในการจัดการกับข้อผิดพลาดมาปรับใช้ได้จริง โดยอาศัยเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

หัวข้ออบรม
1. แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด และข้อดีของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด 
   1) ปัจจัยที่เกิดจากลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน
   2) ปัจจัยที่เกิดจากการออกแบบสภาพการทำงาน
3. กิจกรรมกระจกสี่ด้านสะท้อนข้อผิดพลาดในการทำงาน
4. แนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในการทำงาน
   1) แนวทางที่ 1 การใช้หลักวิศวกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์
   2) แนวทางที่ 2 การจัดทำคู่มือและวิธีการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง
   3) แนวทางที่ 3 การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการทำงาน
   4) แนวทางที่ 4 การสร้างระบบการตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาด
   5) แนวทางที่ 5 การตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสังคมและจิตวิทยาของพนักงาน
5. หลักการพัฒนาประสิทธิภาพ  5 ด้าน ในการทำงานสู่ความสำเร็จ (เรียนรู้ด้วย Management games เกมการเรียนรู้)
   1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
   2) บริการที่ดี (Service Mind)
   3) มีความเชี่ยวชาญ (Expertise)
   4) การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity)
   5) ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
6. แนวทางการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ (Attention to Details)
7. การปรับ Mind set ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
   1) อ่อนน้อมเหมือนคนไทย
   2) ตรงเวลาเหมือนฝรั่ง
   3) ขยันเหมือนคนจีน
   4) ทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่น
8. เทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   1) การจัดการกับตนเอง (Managing Yourself ) 
   2) การจัดการกับคนในองค์การ (Management People )  
   3) การจัดการกับงาน (Managing Work ) 
   4) การจัดการทีมงาน (Team Management)
9. Ownership and Common Sense for Success 
10.การสรุปกิจกรรม และแนวทางการนำไปใช้

เทคนิคการฝึกอบรม  
      ละลายพฤติกรรมการระดมสมองเกมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้และกิจกรรมประยุกต์ Management Games ออกแบบสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงาน และส่งเสริมการเรียนรู้

อาจารย์มธุรส  ศรีสุเมธากุล

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540028917&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 139 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys