Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
 
หลักการและเหตุผล
การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้การจูงใจ การโน้มน้าวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาตามเป้าประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
    1. เพื่อสร้างแนวคิดที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

หัวข้อการอบรม
·  เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง
·  บทบาท และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
·  รูปแบบการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
·  การวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)
·  การสร้างความสุขในที่ทำงาน
·  ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
·  การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์
·  การทำงานเป็นทีม
·  การตั้งเป้าหมายร่วมกัน
·  กรณีศึกษาจากวิทยากร

ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน   (6 ชั่วโมง)

เทคนิคการฝึกอบรม 
·  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 50% 
·  กิจกรรมและ Work shop 50%

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540019229&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 147 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys