Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
 
ในยุคของการแข่งขันที่แม้แต่ชีวิตประจำวันของคนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย (Multi-Functions) มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานให้มากขึ้นแล้ว ยังถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น (Flexible) มากขึ้นกว่าเดิมด้วย เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ก็ถูกออกแบบให้เป็นแบบ “น๊อคดาวน์” ที่สามารถประกอบได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้สะดวก รถยนต์ถูกออกแบบให้เป็นรถ “อเนกประสงค์” สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้สอยภายในให้สอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละประเภท ของเล่นของเด็กๆ ถูกออกแบบไปสู่ของเล่นที่เป็นชิ้นเดียวแบบเดียวไปเป็นของเล่นที่สามารถถอดชิ้นส่วนและประกอบเป็นรูปอื่นๆ ได้ซึ่งจะทำให้เด็กๆ สามารถต่อของเล่นได้ตามที่ต้องการมากขึ้น 
         
ดังนั้นระบบการบริหารคนก็เช่นเดียวกัน หมายถึงการออกแบบและการพัฒนาคนให้มีมากกว่าหนึ่งทักษะ ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย (Multi-Functions)  และมีความยืดหยุ่น (Flexible) มากยิ่งขึ้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้ที่ดูและรับผิดชอบการบริหารคนในองค์กรก็เช่นเดียวกัน ก็จะต้องปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการทำงาน ตลอดจนศักยภาพของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก โดยจุดเริ่มต้นจากการเข้าใจและเข้าถึง...ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR) ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับควรรู้ ตลอดจนถึงผู้บริหารองค์กร  

เนื้อหาหลักสูตร 
· ภาพรวมของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี (Best Practice)
· กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
· บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ในฐานะ Strategic partner
· การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  o   ความจำเป็นและประโยชน์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  o   การบริหารฝึกอบรมในองค์การ ทำอย่างไรจึงจะถือว่า “มีประสิทธิภาพ”
  o   หลักในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม มีวิธีการอย่างไร
  o   ปัญหาของระบบการฝึกอบรมในองค์กร
  o   ความหมายและความสำคัญของ Training Road Map
  o   ส่วนประกอบของ Training Road Map
  o   ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map และการนำไปใช้งาน
  o   การวิเคราะห์และกำหนด Job Competency
  o   ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
· เทคนิคการสรรหาบุคลากรให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
  o   การวิเคราะห์อัตรากำลัง และกระบวนการสรรหา
  o   ทำอย่างไรถึงจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้
  o   ประเมินแหล่งข้อมูลการสรรหาให้เหมาะกับตำแหน่งที่ต้องการ
  o   ความสำคัญในการสัมภาษณ์งาน
  o   ขั้นตอนในการสัมภาษณ์
  o   ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์
· กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรรู้
  o   กฎหมายสำคัญ 8 ฉบับที่ควรรู้
· บริหารค่าจ้าง-เงินเดือนอย่างไร ให้จูงใจและรักษาพนักงานในองค์กร
  o   ความสำคัญและความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง”
  o   หลักการในการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
  o   ส่วนประกอบของค่าจ้างค่าตอบแทน และ Compensation Mix
  o   การจัดทำ Job Description และ Job Specification
  o   การประเมินค่างาน
  o   การสำรวจค่าจ้าง (Salary Survey) และการนำมาใช้ประโยชน์
  o   การอบบแบบโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
· บริหารผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
  o   แนวคิดและหลักการของการบริหารผลงาน กับการบริหารจัดการองค์กร
  o   ขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)
  o   เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกันแบบบูรณาการ
  o   การกำหนด Corporate KPIs เพื่อวัดผลการดำเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอดสู่ฝ่ายงานต่างๆ ด้วยเครื่องมือแผนที่กลยุทธ์
  o   การกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร ของฝ่ายงาน และรายบุคคล ให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร
  o   SMART JD เครื่องมือการกำหนด Functional Job Description และ Position Job Description ที่สอดคล้องกับ Vision Mission ขององค์กร
  o   การวิเคราะห์หาตัวชี้วัด (KPI) และสมรรถนะ (Competency) จาก SMART JD เพื่อใช้บริหารและประเมินผลฯ
  o   เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS Design and Implement) ที่มี KPIs และ Competency
  o   รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ  เช่น การประเมิน 90 องศา, 180 องศา, 270 องศา และ 360 องศา พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน
· หลักการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)
v  พร้อม Case Study  และ Workshop ทุกหัวข้อการอบรม

วิธีการฝึกอบรม
    • บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
    • แลกเปลี่ยนประสบการณ์
    • Case Study และ Workshop

เหมาะสำหรับ
    • ผู้บริหารองค์กร  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล

ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540018780&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 150 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys