Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Marketing for Non - Marketer
 
      หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเพื่อต้องการให้ผู้ที่ทำงานทางด้านการตลาด (แต่ไม่ได้ศึกษามาทางด้านการตลาดโดยตรง) ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ทางการตลาดและเครื่องมือทางด้านการตลาดที่จำเป็น  เพื่อสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเครื่องมือทางการตลาดแต่ละอย่างมีจุดเด่นและขีดความสามารถในการตอบสนองเป้าหมายทางการตลาดได้แตกต่างกัน  ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างชาญฉลาดให้สอดคล้องกับประเภทของสินค้า ความต้องการของผู้บริโภค  และสภาพการแข่งขันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก  การเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคนั้น  นอกจากจะทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้แล้ว  ยังส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณของบริษัทฯ โดยใช่เหตุ  ยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะสูญส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งขัน

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญของการตลาด
2. เรียนรู้ถึงประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องมือทางการตลาดแต่ละประเภท  
3. เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. นำเสนอกลยุทธ์ที่โดดเด่นไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเพื่อสร้าง

รูปแบบการสัมมนา
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 
- Work Shop 
- กรณีศึกษาเนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.  การตลาดกับงานในฝ่ายต่างๆขององค์กร
2.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ (SWOT Analysis)
2.2 การเลือกโอกาสทางการตลาดที่มีความเป็นไปได้
2.2.1 การเจาะตลาดเดิม (Market Penetration) : เน้นการรักษาลูกค้าด้วยกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer  Relationship  Management or CRM)และการบริการที่เป็นเลิศ (Service  Excellence)
2.2.2 การขยายตลาด (Market Development): เลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่
2.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) 
2.2.4 การพัฒนาธุรกิจใหม่ (Diversification) : เพิ่มธุรกิจใหม่
2.3 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์การตลาด
2.4 การกำหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
2.5 การนำกลยุทธ์การตลาดไปปฏิบัติใช้
2.6 การประเมินผลและควบคุม

3.  กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ
3.1 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP Marketing) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกลยุทธ์การขยายตลาด (Market Development)
3.2 การสร้างตราสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Branding and Product Development) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development)
3.3 การบริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกลยุทธ์การเจาะตลาด เดิม (Market Penetration)
3.4 การสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจใหม่ (Business Development) 

4.  Workshop: การประยุกต์แนวคิดทางการตลาดเพื่อออกแบบกิจกรรมทางการตลาด
5.  Presentation & Conclusion


วิทยากร  รศ. ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายขาย บริษัทไทยวาสโก (1977)  จำกัด พ.ศ. 2536-2538
- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทพัทยาคอนโดเทลเชน จำกัด พ.ศ. 2530-2535ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ผลงานทางวิชาการ
- การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด.
- เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมง. งานแปลและเรียบเรียงจาก “The 12-Hour MBA Program”  โดย Milo Sobel  โดยได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. 
- ตามรอยนักบริหารมืออาชีพ. งานแปลและเรียบเรียงจาก “On The Profession of Management”  โดย Peter Drucker  ทั้งนี้ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc.  
- การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21.  งานแปลและเรียบเรียงจาก  “Management Challenges for 21st Century”  โดย Peter Drucker ทั้งนี้ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc.


วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท, 09.00 - 16.00

4,500 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=141

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 4,200 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 210 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys