Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เสริมบุคลิกสร้างภาพลักษณ์นักบริหารยุคใหม่ “Top of Thailand 4.0”
 
ชื่อสินค้า โฆษณา โลโก้ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การแต่งกาย  ภาพลักษณ์ และแม้แต่บุคลิกภาพ  ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ในการโปรโมท ส่งเสริมการตลาด เสริมภาพจำ สำหรับสินค้านั้นๆ แต่หลายคนกลับลืมและมองข้ามไปว่า บุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  ในสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมด หลายครั้งที่สินค้ารูปแบบและคุณภาพดีมาก แต่กลับมียอดขายไม่น่าพึงพอนัก นั่นอาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของทีมบุคลากรในองค์กร ที่ต้องทำหน้าที่นำเสนอสินค้าหรือพูดง่ายๆว่าไม่สนใจในการเป็นBrand Ambassador ของบุคลากรเหล่านั้น
  โปรแกรมเสริมบุคลิกสร้างภาพลักษณ์นักบริหารยุคใหม่ Top of Mind Thailand 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบุคลากรชั้นนำมากมาย การก้าวสู่ตำแหน่งระดับต่างๆขององค์กร จำต้องมีบทบาทที่โดดเด่นเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดูดีขององค์กร  ในขณะเดียวกันท่านต้องทำหน้าที่ Brand Ambassador ด้วย  ดังนั้นการรับฟังคำแนะนำและสร้างบุคลิกภาพลักษณ์ให้ท่าน โดยคุณวสันต์ ฤทธิ์มนตรี Image Consultant ร่วมค้นหาจุดยืน แก่นแท้ในความเป็นผู้นำของท่าน สร้างบุคลิกที่โดดเด่นทั้งภาพลักษณ์ภายนอก จิตวิทยาภายใน การสื่อสาร อย่างมั่นใจ และพัฒนาทักษะการเข้าสังคม เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรชั้นนำยุค Thailand 4.0 เช่นคุณ

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและรับรู้ถึงคำว่า “บริการ” เกิดจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพูดและสามารถสื่อสารหรือประสานงานกับผู้อื่นหรือหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเพื่องานขายและงานบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความมั่นใจและมีทักษะที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการบริการที่ดีโดนใจลูกค้าและเป็นการสร้างความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคล ต่างๆ ที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

รูปแบบการสัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) /การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / วิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ฝ่ายต้อนรับ,  ฝ่ายขาย, เลขานุการ, ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก,  ผู้ที่สนใจจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.30 น.
การสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคลากร
- เคล็ดลับการแต่งกายให้สมบุคลิกมืออาชีพร่วมสร้างและค้นหา Personal Brand
- วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล
- เพื่อวิเคราะห์มาดและท่วงท่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณ
- สำรวจคุณลักษณะเพื่อกำหนดจุดเด่นที่แตกต่าง
- เลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิก รู้หลักการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ให้ดูมาดมั่นดึงดูดสายตา  และสร้างลุคใหม่ให้ดูมั่นใจ ดูดีทุกย่างก้าว 
- จากมูลค่าสู่คุณค่า
- ปรับปรุงท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง ให้ดูกระฉับกระเฉง 

ทักษะการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ 
- เทคนิคการพูดและการใช้เสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร  สร้างความประทับใจ
- วิเคราะห์โทนเสียงเพื่อปรับให้มีพลังเหมาะกับสถานภาพของบุคลากร
- ทักษะการใช้เสียง เลือกใช้ถ้อยคำในสไตล์ที่เป็นคุณ 
- ฝึกวิธีการปรับปรุงคุณภาพความชัดเจนของเสียง จังหวะช้าเร็วให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
- รู้เทคนิคการในการสร้างเสน่ห์ของการพูดจาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

การฝึกทักษะการเข้าสังคมมืออาชีพ มารยาทการเข้าสังคมและการเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างความประทับใจ 
- การสร้างทัศนคติที่ดี และการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง
- พัฒนาทักษะการเข้าสังคมมืออาชีพและการติดต่อทางธุรกิจ
- รู้มารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ 
- ปฏิบัติการทักทาย แนะนำตัว และการให้-รับนามบัตรเรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ดูมาดมั่นและดึงดูดสายตา 
- ปรับมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่มั่นใจสง่า มั่นใจในตัวเอง
วิทยากร  อาจารย์วสันต์  ฤทธิ์มนตรี
ประสบการณ์การทำงาน
- อดีต ผู้จัดการอาวุโส สังกัดแผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- อดีต ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
- วิทยากรพิเศษ สถาบันจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์
- วิทยากรพิเศษ The Training Center
- วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
Make – Up Artist ให้กับฝ่ายการตลาด เครื่องสำอาง 4 แบรนด์ ได้แก่ เฟสก้า, ปิแอร์ การ์แดงส์, โมเมนต้า,เดอ มาเบรนด์ ของบริษัท แพนคอสเมติกส์วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท , 09.00 - 16.00

4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=133

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 4,500 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 237 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys