Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบผลสำเร็จ
 
   ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จักรกล รถยนต์ ครุภัณฑ์สำนักงานรวมถึงรับเหมาก่อสร้างถนน อาคาร โครงการเมกะโปรเจ็กท์ กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการจะสลับซับซ้อนกว่า ลูกค้าทั่วไป มีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยนักจัดซื้อ/จัดหาที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน และต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอน การจำหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลัก

วัตถุประสงค์:
1. เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้า ให้กับหน่วยงานราชการ จนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง วิธีการ กลยุทธ์
3. เทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ

รูปแบบการสัมมนา
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 
- Work Shop 
- กรณีศึกษา


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
- วิเคราะห์สถานการณ์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายตลาดภาครัฐ
- เทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างความต้องการในหน่วยงานราชการ
- ศิลปะการเข้าใจ เข้าถึง และครองใจราชการ
- กลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง
- เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (Connection)
- พัฒนาบุคลิกภาพเสริมทักษะ (Skills) นักการขาย นักบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
- ยุทธศาสตร์และกลวิธีในการเจรจาต่อรองกับราชการให้เกิดผลสำเร็จ
- กลยุทธ์การบริหารช่องทางจำหน่าย (Direct Sales, Dealer, Department Store)
- การสร้าง Team บริหารควบคุม Team การแบ่งงาน มอบหมายงานเพื่อเตรียมพร้อมการแข่งขัน
- กลยุทธ์การวาง Specifications แบบทุกฝ่าย Win Win
- เทคนิคการสาธิตสินค้า (Demonstration) ให้ผ่านคณะกรรมการและคู่แข่งขัน
- กลยุทธ์การจัดทำ TOR เพื่อให้ราชการยอมรับและชนะการประมูล
- เทคนิคการตีความใน Spec หรือ TOR ให้ผ่านคณะกรรมการและคู่แข่งขัน
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
- การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- การจัดทำหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา
- กลยุทธ์การร้องเรียนให้ได้ผล การแก้ข้อร้องเรียน
- ความแตกต่างระหว่างตลาดภาคเอกชนกับตลาดราชการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่นักการขาย นักบริหารควรทราบ
- ประกาศ ป.ป.ช. และสรรพากร ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม (เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี)
- ลับ ลวง พราง (เปิดเผย Case Studies ประสบการณ์ตรงจากภาคสนามจริง)
- ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา


วิทยากร  อาจารย์นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท แคนนอน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯนักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ
- เป็นพนักงานขายและผู้บริหารงานฝ่ายขาย “ภาคราชการ” 20 ปีต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
- เป็นผู้อบรมด้านการขายราชการให้กับพนักงานสาขาในเครือของบริษัท แคนนอนฯ
- เป็นที่ปรึกษา Dealer  ทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องการขายราชการ

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท, 09.00 - 16.00

4,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=143

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,300 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 4,000 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 335 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys