Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
 
การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก เพราะคนที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นพนักงานและเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจต่างๆขององค์กรให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน จึงออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาท หน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน สามารถพัฒนาศักยภาพ สามารถกำหนดเป้าหมาย ทิศทางของทีมงาน พัฒนาทักษะการวางแผน เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการลูกน้อง และเทคนิคการจูงใจทีมงาน เพื่อการบรรลุยังเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน 
3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ 
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการสัมมนา
บรรยายเนื้อหา/กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม, สรุป คำถาม – คำตอบ


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
  บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน 
-  การจัดการทั่วไป 
-  การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ 
-  การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
-  การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

  คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ 
-  กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

  พื้นฐานความสามารถของหัวหน้างานกับการบริหารจัดการ 
-  ความสามารถส่วนตัว (Self-Awareness)
-  ความสามารถทางสังคม (Social Awareness)
-  การบริหารสัมพันธภาพ (Relation Awareness) 

  กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ 
-  SWOT analysis
-  PLAN DO CHECK ACT (PDCA) techniques
-  INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques 

  วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร 
-  การพัฒนาความเป็น “ผู้นำ” ที่ผู้บริหารและลูกน้องคาดหวัง 
-  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผสมผสานความสำเร็จ 
-  การพัฒนาทักษะการจูงใจและจิตวิทยาโน้มน้าวใจลูกน้อง 
-  การพัฒนาทักษะการสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
-  การพัฒนาการเป็น “โค้ช” ที่มิใช่ผู้สั่งการ 
-  การพัฒนาทักษะการบริหารคน 
-  การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 
-  การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

  ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน” 
-  กิจกรรม ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  กิจกรรม การสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจและทำงานได้อย่างถูกต้อง 
-  กิจกรรม การทำงานเป็นทีมด้วยบริหารคน และกระบวนการอย่างมีเทคนิค 
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นตอบคำถาม


วิทยากร  อาจารย์พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2002-2009)
ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
กรรมการที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่ 
ที่ปรึกษาอาวุโส ชมรมการพัฒนาบุคลากรเชียงใหม่ (HRD CM CLUB)
ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมเชียงใหม่ (THA in Chiangmai)
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี


วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท, 09.00 - 16.00

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=139

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 3,600 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 256 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys