Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบ “งานธุรการ” ยุคใหม่
 
      หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่นๆ ในองค์การ จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยถึงพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กับองค์การธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่ 
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ 
3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ 
4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้ 
5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานธุรการที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหา 

รูปแบบการสัมมนา การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ, สรุป คำถาม - คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, Admin ของแต่ละแผนก

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.  การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ
- ความสำคัญของงานและหน่วยงานธุรการ 
- การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ 
- บทบาทหน้าที่ และ ลักษณะงานธุรการ 

2. หลักการบริหารและการพัฒนา
- 5 แนวทางในการบริหารงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ 
- กลยุทธการบริหารระบบงานแบบมืออาชีพ 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ 
- การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา) 
- การวางแผนงานและการบริหารเวลางาน 
- การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล 
- การเสริมสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ 

3. การทำ Group Case Study และ นำเสนอ
5. กลยุทธการบริหารระบบงานแบบมืออาชีพ 5 กลยุทธ์

6. การนำเสนอผลงานกลุ่มพร้อมการสรุปผลวิเคราะห์
7. สรุป คำถาม / คำตอบ และ เฉลย
8. การบริหารงานสำนักงานยุคใหม่

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธ์
ประสบการณ์ในการทำงาน
- อดีต ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด  มหาชน
- อดีต เลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
- อดีต เลขานุการฝ่ายการขายและฝ่ายโฆษณา บริษัท แอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย  จำกัด
- อดีต เลขานุการฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท แอสโซ่เอ๊กซ์โพรเวชั่น ประเทศไทย จำกัด
- อดีต เลขานุการบริหารฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด( มหาชน)
- อดีต เลขานุการฝ่ายการจัดการ บริษัท ทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
- อดีต กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 3 สมัย
- เข้าร่วมการฝึกอบรมเลขานุการ ภาพื้นเอเชียที่ประเทศสิงค์โปร และ มาเลเซีย ในปี2529

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 , 09.00 - 16.00

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=131

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 3,500 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 229 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys