Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Service Mind for Business Excellence
 
     จิตสำนึกเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับบริการเพื่อความสำเร็จในธุรกิจใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถปรุงแต่งบุคลิกภาพของตนโดยพิจารณาจากจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อให้พร้อมนำไปใช้กับงานบริการ สร้างความประทับใจต่อทั้งลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและรับรู้ถึงคำว่า “บริการ” เกิดจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพูดและสามารถสื่อสารหรือประสานงานกับผู้อื่นหรือหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเพื่องานขายและงานบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความมั่นใจและมีทักษะที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการบริการที่ดีโดนใจลูกค้าและเป็นการสร้างความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคล ต่างๆ ที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

รูปแบบการสัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / วิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
พนักงาน หัวหน้างาน ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายขาย  เลขานุการ ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  ผู้ที่สนใจจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.30 น.
  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ด้านจิตใจ(Internal Personality Development – Mind
o การพัฒนาบุคลิกภาพภายในเพื่อปรับทัศนคติและวางรากฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ
o การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ
o การสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง
  การพัฒนาทักษะทางการพูดการให้บริการและการสื่อสาร (Speech and Communication Development)
o การบริการนั้นสำคัญไฉน
o หลักการสื่อสารการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
o การสนทนา การใช้น้ำเสียงและภาษาท่าทาง
o รู้เทคนิคการเลือกใช้ถ้อยคำในการพูดจาให้โดนใจคน
o เรียนรู้เสน่ห์ของการพูดจาเพื่อสร้างพันธมิตร
  การพัฒนาบุคลิกภายนอก ด้านการแสดงออก ท่วงท่า และอิริยาบถ (External Personality Development – Appearance and Visual Poise)
o การสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคลากร
o เคล็ดลับการแต่งกายให้สมบุคลิกมืออาชีพ
o วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล
o เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ดูมาดมั่นและดึงดูดสายตา 
o ปรับมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่มั่นใจสง่า มั่นใจในตัวเองวิทยากร  อาจารย์วสันต์  ฤทธิ์มนตรี
ประสบการณ์การทำงาน
  อดีต ผู้จัดการอาวุโส สังกัดแผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  อดีต ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
  วิทยากรพิเศษ สถาบันจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์
  วิทยากรพิเศษ The Training Center
  วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  Make – Up Artist ให้กับฝ่ายการตลาด เครื่องสำอาง 4 แบรนด์ ได้แก่ เฟสก้า, ปิแอร์ การ์แดงส์, โมเมนต้า,เดอ มาเบรนด์ ของบริษัท แพนคอสเมติกส์ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา , 09.00-16.30

4,500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=132

The Training Center

The Training Center

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 157 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys