Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ฝ่ายบริหารควรรู้
 
ในยุคปัจจุบันนี้ เจ้าของกิจการ หรือองค์ธุรกิจได้นำระบบการจัดการแบบใหม่ๆ เข้ามาบริหารงานในองค์กรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ บริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบมาตรฐานอื่นอีกมากมายตามที่ลูกค้ากำหนด แต่ในการบริหารงานบางครั้งมีปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอาจทำให้องค์กรของท่านต้องหยุดชะงักเพราะมีปัญหาแรงงาน  หรือต้องมี่เรื่องขึ้นศาลแรงงาน ทั้งที่ปัญหานั้นๆ ไม่น่าจะต้องถึงขั้นที่ต้องไปศาล   แต่องค์กรจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้  เพราะทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น ทาง The Training Center จึงได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงมาบรรยายและตอบข้อซักถามให้กับองค์กรของท่าน


วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์อันเกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้อง การระงับข้อพิพาทแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน และการป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารแรงงานตามระบบแรงงานสัมพันธ์ภายในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพแลป้องกันข้อพิพาทแรงงาน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแนวทางหรือรูปแบบในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ, Work Shop, สรุป คำถาม คำตอบ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
เจ้าของกิจการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคล, ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์, ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคลเนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
  สาระสำคัญและความเป็นมาของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
  การยื่นข้อเรียกร้องของพนักงานและการยื่นข้อเรียกร้องของบริษัทเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 
  ทำ Workshop กรณีศึกษาการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง
  วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  ทำ Workshop กรณีศึกษา
  คณะกรรมการลูกจ้าง ข้อห้ามสำหรับนายจ้างที่ จะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง การกระทำอันไม่เป็นธรรม  ตาม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2518
  เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop กรณีศึกษาการเจรจาต่อรอง  
ช่วงการบรรยาย เช้า –บ่าย แบ่งกลุ่มทำ Workshop
 การเตรียมการเพื่อการเจรจาต่อรอง
 การตรวจสอบจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
 การเจรจาให้เป็นผลสัมฤทธิ์
 การจดทะเบียนข้อเรียกร้องและการปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
 แนวทางการป้องกันข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการ 
หมายเหตุ 1.ท่านที่เข้าร่วมสัมมนา กรุณาตรียม พระราชบัญญัติแรงานสัมพันธ์ 2518 มาด้วย


วิทยากร  ดร. ชยุตพงศ์  นิลอ่อน
ประสบการณ์การทำงาน
  กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ทนายความด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา
  ที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
  อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2
  อดีตผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
  อดีตอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
  อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดี - สุทธิสาร , 09.00-16.30

3,800 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=126

The Training Center

The Training Center

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 365 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys