Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การบริหารงานขนส่งเพื่อรองรับ AEC
 
ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดต่ำลง เพื่อตอบรับนโยบายขององค์กร  ที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้น  เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้  อย่างเช่น  ระบบการขนส่งหรือวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อ  ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญ ในด้านให้บริการอย่างดีเยี่ยมเป็นสำคัญนั้น  จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างระบบการจัดส่งที่ดี มีประสิทธิภาพและคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการลงทุนองค์กรให้อยู่ในระดับต่ำ  เช่น  การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง  การตั้งคลังสินค้าย่อย  เพื่อสะดวกในการกระจายสินค้าถึงผู้ซื้อ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อ  เป็นต้น  ทั้งหลายเหล่านี้  มีผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว  ควบคุมการบริหารต้นทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  สามารถเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิม  รวมถึงการลดอัตราความสูญเสีย

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักการและความสำคัญของการบริหารงานขนส่ง รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานขนส่งให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

รูปแบบการสัมมนา
บรรยายเนื้อหา/กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม, สรุป คำถาม – คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
เจ้าของกิจการ, Sales, Marketing, Support Sales, Logistic, Accounting, 


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1. ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับ ACE
2. โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์
3. องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าในภาวะการจราจรติดขัด
5. การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง
6. ข้อดี  ข้อเสีย  ของการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
7. เทคนิคการปรับปรุงระบบการจัดส่งให้ทันต่อเวลาเพื่อเพิ่มยอดขายและลดการร้องเรียนจากลูกค้า
8. การวัดความพอใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าจนถึงลูกค้าได้รับสินค้าทำอย่างไร?
9. การใช้ KPI วัดผลการจัดส่งอย่างไร?
10. วิธีลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
11. เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
12. การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและลูกค้า
13. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง


วิทยากร  ดร. อาทิตา ชูตระกูล
ประสบการณ์การทำงาน
ที่ปรึกษาด้านงานขนส่งให้กับภาครัฐ และเอกชนมากมายหลายแห่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ และการวางแผนด้วยประสบการณ์ตรง ระดับผู้บริหารองค์กรมากกว่า 10 ปี
ที่ปรึกษากรมการค้า และการพาณิชย์

ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร , 09.00-16.30

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=137

The Training Center

The Training Center

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 158 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys