Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เคล็ดลับ... สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการยุคใหม่”
 
       เลขานุการเป็นงานที่จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนอยู่เสมอทั้งภายในและภายนอกองค์กร การติดต่อประสานงานก็อาจจะติดต่อกันด้วยหลายๆ วิธี แต่บางคราวก็จำเป็นต้องพบปะเจอหน้ากัน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เลขานุการจะต้องดูแลบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ การแต่งกายก็ควรจะต้องให้เหมาะสมดูดี ไม่มากเกินไปหรือดูโทรมเศร้าจนเกินไป อีกทั้งการวางกริยาท่าทางและมารยาทก็ควรจะต้องให้เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาติดต่อหรือผู้ที่เราจะต้องไปติดต่อด้วย แม้จะไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมายแต่อย่างใด แต่ก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้สำหรับการเป็นเลขานุการมืออาชีพ เพราะอย่างน้อยเราก็คือตัวแทนของนาย ตัวแทนขององค์กร ใครมาพบมาเจอก็จะรู้สึกได้ว่าแม้แต่ตัวแทนของนาย ตัวแทนขององค์กรยังดูดี แล้วนายกับองค์กรล่ะจะดูดีขนาดไหน


วัตถุประสงค์:
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ, สรุป คำถาม – คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, Admin ของแต่ละแผนก

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
การพัฒนาอาชีพ
 “เลขานุการ”  คือใคร
 ความสำคัญของตำแหน่ง
 การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี
 จรรยาบรรณ
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
 ทิศทางความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ
 การเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ
 การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน
 การสร้างความมั่นใจในตนเอง
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
 การพัฒนาทักษาการสื่อสารที่เกิดผล (ต่อหน้าและทางโทรศัพท์)
 ศิลปะการบริหารความเครียด

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ
 การวางแผนและบริหารเวลางาน
 การบริหารระบบเอกสาร
 ภาคปฏิบัติ 
 การตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 การจัดแฟ้มเสนองาน
 การใช้ IT ประกอบการบริหารเอกสาร

ภาคทฤษฏี  
 ระบบจัดเก็บเอกสาร
 การบริหารการนัดหมาย
 การเสริมสร้างประสบการณ์ – แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ประสบการณ์การทำงาน
  อดีต ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด  มหาชน
  อดีต เลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  อดีต เลขานุการฝ่ายการขายและฝ่ายโฆษณา บริษัท แอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย  จำกัด
  อดีต เลขานุการฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท แอสโซ่เอ๊กซ์โพรเวชั่น ประเทศไทย จำกัด
  อดีต เลขานุการบริหารฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด( มหาชน)
  อดีต เลขานุการฝ่ายการจัดการ บริษัท ทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
  อดีต กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 3 สมัย
  เข้าร่วมการฝึกอบรมเลขานุการ ภาพื้นเอเชียที่ประเทศสิงค์โปร และ มาเลเซีย ในปี2529


ณ โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิดส์ ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 , 09.00-16.30

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=130

The Training Center

The Training Center

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ผู้เข้าชม : 243 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys