Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
 
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ      สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า  ผลิตภัณฑ์  เครื่องมือ   เครื่องจักร   เทคโนโลยีต่างๆ    แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้   แต่สิ่งที่แตกต่างกัน  ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ก็คือ    การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ้นไป  มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เกินจากที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด  

วัตถุประสงค์    
     ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์งานบริการเพื่อสร้างความพอใจที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า
     สามารถบริหารทีมงานบริการให้ทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานบริการ
-  ความสำคัญของการบริการ และการมีจิตบริการ service minded
-  คิดเชิงบวก ต่อการทำงานบริการ Positive thinking in service career
-  การบริการคืออะไร ? …. บริการที่ดี  นั้นอย่างไร ?
-  วิเคราะห์เจาะลึกความต้องการ - ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้รับบริการ ที่สูงขึ้น
-  ความแตกต่างระหว่าง ดี – เยี่ยม : good vs great
-  คุณสมบัติของนักบริการและมาตรฐานของการบริการชั้นเลิศ
-  การบริการอย่างครบเครื่อง (Well equipped service) ตามแนวพัฒนาคุณภาพ
-  การบริการเชิงรุก Proactive Service เพื่อสร้างความแตกต่าง
วิธีการบริหาร – จัดการ ทีมงานบริการ อย่างมีประสิทธิผล
หน้าที่การจัดการของหัวหน้า : กิจกรรมหลักเพื่อการจัดการอย่างครบถ้วน 
เทคนิคบริหารลูกน้อง 
– ให้คำแนะนำลูกน้อง  เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการเพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอด       
-  การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการบริการ และแนวทางการจัดการ ทั้ง..เชิงรับ และ เชิงรุก
-  วิเคราะห์กรณีศึกษา  :  ลูกค้าเอาใจยาก , สถานการณ์ยาก – มีข้อผิดพลาด  หรือ ผิดคาด ในการทำงานบริการ


อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม / อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=22439

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 384 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys