Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือบริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับบริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนดเผยแพร่และประยุกต์ในในโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการรับประกันคุณภาพ กิจกรรมการลดค่า RPN (Risk Priority Number) จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่องค์กรจำนวนมากไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควรจึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้รับการแก้ไขและไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรม QCC จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ค่า RPN
2. เข้าใจการดำเนินการกิจกรรม QCC
3. สามารถบูรณาการ กิจกรรมการลดค่า RPN และกิจกรรม QCC เข้าด้วยกันได้

เนื้อหาหลักสูตร  : กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA 
• วัตถุประสงค์และความหมายของ FMEA
• ประโยชน์ของการนำ FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงภายในโรงงาน
• ประเภทของ FMEA
• ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
• เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับ
• แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
• การนำเทคนิค FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่องในระยะยาว
• เทคนิคการวิเคราะห์ค่า RPN
• ความสำคัญของ FMEA กับอุตสาหกรรม
• หลักการพื้นฐานของ QCC
• แนวคิดพื้นฐาน สู่การดำเนินการ QCC
• กลไกสู่การดำเนินการ QCC
• เครื่องมือที่ใช้ในการทำ QCC
• ขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC 
   – ขั้นตอนการทำ QCC กับ FME (RPN)
• เทคนิคการบูรณาการค่า RPN (FMEA) กับกิจกรรม QCC 
• สรุปผลและติดตามผล
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop)ถาม - ตอบ

อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

โรงแรมอะไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540018762&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 222 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys