Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ เทคนิคการวิเคราะห์หารากเหง้าปัญหาที่แท้จริง เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องดำเนินแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกเครื่องมือมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
2. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
3. สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้

08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
 
09.00 – 10.30
• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
• แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
- การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
 
10.30 – 10.45
พักเบรก
 
10.45 – 12.00
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
- เทคนิคการนำ QC 7 Tools  มาใช้งาน
• หลักการและแนวคิดของ PDCA
• หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis
- เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์  5 Why Analysis

12.00 – 13.00
พักเบรกกลางวัน
 
13.00 – 14.00
• หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
• หลักการของเครื่องมือ 5 Gen
• เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5 Why Analysis กับ 5 Gen
• การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
• ข้อแตกต่างระหว่าง Error กับ  Defect
• หลักการของ POKA-YOKE
• หลักการของระดับขั้นการป้องกัน
• การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

14.00 – 14.15
พักเบรก

14.15 – 16.00
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop)
ถาม - ตอบ

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560, 09.00-16.00 น.

4500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540018646&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 199 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys