Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
 
สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สมรรถนะถูกระบุว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถระบุได้อย่างเจาะจงว่าตำแหน่งต่างๆ ควรมีคนที่มีคุณสมบัติประเภทใดเข้าทำงานจึงจะทำให้งานออกมาดีที่สุด สมรรถนะจึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยประโยชน์ของสมรรถนะไม่เพียงแต่ใช้เพื่อการสรรหา คัดเลือกเท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การให้รางวัล รวมถึงการรักษาพนักงานด้วย
            
อนึ่ง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการประเมินสมรรถนะ นอกเหนือจากการระบุถึงสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงตำแหน่งแล้ว ก็คือ การวัดหรือประเมินผลว่า ผู้ครองตำแหน่งมีคุณสมบัติตรงตามสมรรถนะที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเทคนิคการสร้างเครื่องมือมีอยู่หลากหลาย มีจุดเด่นจุดด้อย และความเหมาะสมกับองค์การแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลาย จึงจะสามารถพัฒนาเครื่องมือให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์การของตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการประเมินสมรรถนะ วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะขึ้นใช้ได้เอง โดยเริ่มต้นจากเครื่องมือประเมินที่ง่ายที่สุดไปยังเครื่องมือที่ยากที่สุด
3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือ รวมถึงการนำเครื่องมือประเมินสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
- แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
- แนวคิดการประเมินสมรรถนะ
- วิธีการในการประเมินสมรรถนะ
- วิธีการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
- การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
- Workshop : การจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ
- คุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

วิธีการสัมมนา   บรรยาย  ระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติ  และกรณีศึกษา

ดร.สันติชัย  อินทรอ่อน

โรงแรมเซนต์เจมส์

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539870211&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 154 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys