Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
 
สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการควบคุม การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
          การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
- การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
- การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
- ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
- วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้   
- ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
- การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
- ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
- การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
- กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
- หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
- การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
- ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
- ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

อ. กมลทิพย์ จันทรมัส
B.A. (Econ.), X-MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=70

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 255 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys