Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์
 
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรือ ATIGA คือความตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่จัดให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากผู้ขายด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อไร้อุปสรรคด้วยอัตราภาษีนำเข้าร้อยละศูนย์ และไร้อุปสรรคที่เคยมีอื่น ๆ (Tariff and Non-Tariff Barriers)
          สิ่งสำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำระบุในเอกสารสัญญา และการเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นต้นปี 2559 จะมีการใช้ Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิมกันแพร่หลายยิ่งขึ้นแล้ว ทางสถาบันจึงเห็นควรได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักจัดซื้อ และนักการตลาดได้รับทราบและซักถามข้อมูลจากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ครบวงจร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อความเติบโตขององค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
-  ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C – AFTA CEPT (D) จนถึง AFTA ATIGA (D) ในปํจจุบัน
-  สิทธิประโยชน์จากกำแพงภาษีและกำแพงที่ไม่ใช่ภาษี (Tariff and Non-Tariff Barriers)
-  ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Free Flows of Goods
-  ความร่วมมือในเสาหลักสำคัญของ AEC
-  มาตรการสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์
-  เนื้อหา "มาตราสำคัญใน ATIGA" ทั้ง 11 บท และข้อยกเว้น
-  กฎศุลกากร สำหรับขอใช้สิทธิประโยชน์ใน ATIGA
-  เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในอาเซียน 10 ประเทศ
-  การเตรียมการทางการตลาดก่อนเสนอตัวในประชาคม
-  Certificate of Origin ในความต้องการของ L/C & B/C และการชำระเงินแบบอื่น
-  หลักเกณฑ์การออก Certificate of Origin (Form D)
-  บัญชีราคาสินและ Self Certification และข้อความที่จะต้องใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
-  แนวทางและคณุสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter ใน ATIGA
-  Incoterms และ Customs Delivery Terms ที่เกี่ยวพันกับ ATIGA
-  วงจรการค้า 2 ฝ่าย ด้วย L/C ของคู่ค้า และผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์
-  วงจรการค้า 3 ฝ่าย ด้วย Transferable & Back to Back L/C และการประยุกต์ใช้ C/O ATIGA (Form D)
-  ถ้อยคำที่ต้องระบุใน P/O, P/I รวมทั้ง Application และ L/C เพื่อเรียกร้องเอา C/O & INV Declaration
-  Appendix for Logistics of ASEAN Connectivity
-  ตอบข้อซักถาม

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิชา “กฎระเบียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”


โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=67

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 150 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys