Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี SMEs ไทยกับการพัฒนากรุงเทพให้เป็น Creative City
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย 
ในบทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯกลาง 
และกรุงเทพฯตะวันออก)  

สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยภายใต้ โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย ในบทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯกลาง และกรุงเทพฯตะวันออก) ให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs ได้ตรงตามลักษณะ (Characteristics) หรืออัตลักษณ์ (Identity) ของ SMEs ในพื้นที่ กทม.แต่ละส่วนดังนั้นการดำเนินการวิจัยถึงขั้นตอนสำคัญ คือ การสัมมนาเพื่อร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย ในบทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเหนือ กรุงเทพฯกลาง และกรุงเทพฯตะวันออก)ช่วงเช้า : ประชุมระดมความคิด


เวลา 8.30 -9.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร


เวลา 9.00 -9.15 น. กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิด โดยตัวแทนจาก
สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


เวลา 9.15 - 9.35 น. นำเสนอแนวคิดของโครงการ และวัตถุประสงค์ของการประชุมระดมความคิดเห็น โดย รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

 
เวลา 9.35 -10.30 น. การประชุมระดมความคิดเห็นช่วงที่ 1


เวลา 10.30 -10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง


เวลา 10.45 -12.00 น. การประชุมระดมความคิดเห็นช่วงที่ 2


เวลา 12.00 -12.15 น. กล่าวสรุปรายงานผลที่ได้จากการประชุมระดมความคิด


เวลา 12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย: สัมมนาเรื่องการพัฒนากรุงเทพฯให้เป็น Creative City


เวลา 13.15 -13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร


เวลา 13.30- 13.45 น. กล่าวแนะนำรายละเอียดและวิทยากรที่มาร่วมในการสัมมนา

 
- คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

- คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

- ดร.การดี เลียวไพโรจน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เวลา 13.45 -16.30 น. ช่วงการสัมมนา (รับประทานอาหารว่างในห้อง)


เวลา 16.30 น.                 ปิดการสัมมนาดำเนินการประชุม โดย -  รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  รศ.ระพีพรรณ   คำหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประเด็นการสัมมนา

 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน นโยบายการสนับสนุนและพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็น Creative City จากภาครัฐ

 คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล Concept of Creative Economy และกรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยแนวคิดดังกล่าว 

 ดร.การดี เลียวไพโรจน์ การเชื่อมโยงของ COD (The Corporation of Design) ที่จะนำไปสู่มูลค่าของธุรกิจ รวมถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง COD และ Creative Economy


โดยสามารถติดต่อการเข้าร่วมได้ที่

คุณกนกวรรณ  กิจชระภูมิ  

เบอร์โทรศัพท์ 02-530-9790  

เบอร์โทรสาร 02-530-9791 ในวันและเวลาราชการ

อีเมลล์ seminar.dbd@gmail.com

ห้องประชุม 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 , 9.00 – 16.30 น.http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGxKTS1aZUVYZzJ2dE4xSjBBRTR2Q3c6MAAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1821 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys