Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs
 
วิกฤตเศรษฐกิจของโลกส่งผลให้ยอดขายและยอดส่งออกลดลง เกิดผลกระทบต่อกิจการในด้านต่างๆ นาไปสู่ปัญหาการเลิกกิจการหรือการเลิกจ้างงานและมีแนวโน้มที่สถานประกอบการจะเลิกจ้างงานอีกเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่จะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งในการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ขึ้นมาใหม่จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้การเลิกจ้างงานยังส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม 


ในทางกลับกัน ในช่วงนี้เป็นโอกาสที่สถานประกอบการจะหันกลับมาพิจารณาปัญหาภายในของตนเอง การปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อให้อยู่รอดอย่างพอเพียง และเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจได้ในระยะยาว อาทิ การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การลดความสูญเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน การบารุงรักษาเครื่องจักรทวีผล การเพิ่มความสามารถด้านโลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์การตลาด เป็นต้น


แต่เมื่อปัญหารุมเร้า งบประมาณ และบุคลากรมีจากัด ผู้บริหารย่อมเกิดความสับสนลังเล ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกแก้เรื่องใดก่อน ที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง หรือรู้ปัญหาแต่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ดังนั้นการวินิจฉัยสถานประกอบการ จึงเป็นเทคนิคสาคัญที่จะวิเคราะห์ ลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหา พร้อมกับนาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างได้ผล เทคนิคการวินิจฉัยประสบความสาเร็จอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น ในการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1. SMEs ได้ทราบศักยภาพและสถานภาพการดาเนินกิจการของตนเอง ตลอดจนรับทราบปัญหาด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การดาเนินงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อนาข้อมูลจากการวินิจฉัยสถานประกอบการไปเชื่อมโยงการวางแผนการใช้ที่ปรึกษาเชิงลึก ภายใต้แผนการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไข 

1. จำนวนพนักงานอย่างน้อย 10 คน มีสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และ จำนวนพนักงานไม่เกิน 200 คน หรือ สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท 

2. อนุโลมให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเกิน 200 คน และ ทุนจดทะเบียนเกิน 200 ล้านบาทเข้าร่วมได้ไม่เกิน 50 แห่ง 3.อยู่ในพื้นที่ 76 จังหวัด (ครอบคลุมทั่วประเทศ)

รับข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษาฯ 

คุณพีระพงค์ อมรพิชญ์ 

โทร 085-848-9000 

e-mail: amornpich@gmail.comหมดเขตรับสมัคร สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552,http://sites.google.com/site/shindan2500project/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1505 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys