Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
TBS Forum: "โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Business Opportunity in the Creative Economy"
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงามสัมมนา "โอกาสทางธุรกิจในยุดเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Business Oppotunity in the Creative Economy)แนวคิด Creative Economy หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและมรดกทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาทางสังคมของไทยที่สั่งสมมานาน ในการพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ อย่างเช่นในสหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีสำหรับคำนิยามของคำว่า Creative Economy นั้น United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) ได้ให้คำจำกัดความ ไว้ว่า คือ ระบบเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงกระบวนการซึ่งรวบรวมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงทำให้ Creative Economy โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางระบบการผลิตอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและภาคการเกษตร หรืออาจกล่าวได้ว่า “Creative Economy” เป็นรูปแบบของกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่นำสินทรัพย์อย่าง “ความคิดสร้างสรรค์” มา “เพิ่มมูลค่า”  (Value Added) รวมถึง “สร้างมูลค่าใหม่ (Value Creation)” โดยอาศัย “ความสามารถเฉพาะตัว” ผนวกกับรากฐานของ “สินทรัพย์ของท้องถิ่น” ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจดังกล่าว “มิได้” มีรูปแบบเช่นที่ผ่านมา หากแต่เป็น “ระบบใหม่” ที่เปิด “พื้นที่” ให้ “บุคคล” ในแต่ละถิ่นที่อยู่ได้นำความคิดสร้างสรรค์ของตนมามีส่วน “สำคัญ” ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเหตุนี้ภาคการศึกษาจึงควรมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้แนวความคิด Creative Economy แพร่หลาย ช่วยทำความเข้าใจกับภาคธุรกิจและผู้นำบทบาทสังคมรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงทิศทางที่ประเทศไทยควรก้าวไปในอนาคต และ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้ก้าวทันโลกอย่างยั่งยืนติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tbcc.bus.tu.ac.th/newsandevents_detail.php?newsid=28 


Agenda:

13.00-14.00 hrs. Registration and Networking Activity 

14.00-16.00 hrs. Panel Discussion


คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

หม่อมหลวงคฑาทอง  ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การดี  เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

อาจารย์ ดร. ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตรกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้อง 201 ชั้น 2 ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 , เวลา 13.00-16.00 น.http://tbcc.bus.tu.ac.th/newsandevents_detail.php?newsid=28ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ : น.ส. พิมพ์นภา อมฤตวรชัย
โทรศัพท์ : 02-613-2258
Email : tbcc@tbs.tu.ac.th
Website : www.tbcc.tbs.tu.ac.th
ผู้เข้าชม : 1953 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys