Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce(รุ่นที่ 3)
 
มีความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ ขยายาช่องทางการจำหน่ายสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนด

3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

4. เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ/ SMEs/ธุรกิจ Startup

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครฝึกอบรม

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ขอแบบฟอร์มได้)

ธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน)

2. ส่ง e-mail : labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th

3. ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ)

4. ส่งทาง Fax. 02-6434981

หากส่งเอกสารทาง Fax. ให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่

ได้ที่เลขหมาย 02-2451707 ต่อ 312

- การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla
- การจัดการสินค้าบนเว็บไซต์

- การสร้างบทความบนเว็บไซต์แบบมีหมวดหมู่

- การจัดการเมนูลิงค์ทั้งภายนอกและภายในบนเว็บไซต์

- การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเสริม

น.ส.โสภิญญา คงเกตุ

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน

ฝึกอบรมวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560,

วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานชื่อหน่วยงาน/บริษัท:วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ชื่อผู้ติดต่อ:วิทยาลัยการแรงงาน 
อีเมล์: labour_collegeyahoo.co.th 
เบอร์โทรศัพท์ :02-6434981 
ผู้เข้าชม : 755 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys