Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
 
กรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ จะเป็นทั้งแนวทางและขอบเขตการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหา ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรหรือหน่วยที่ต้องการวางแผนพัฒนา กระบวนการจัดซื้อ(Procurement Process) สมรรถนะของงานจัดซื้อ(Procurement Performance) และบุคลากรด้านงานจัดซื้อ(Procurement People) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กรและการสร้างความได้เปรียบทางการแข็งขันขององค์กร จึงเหมาะสมอย่างที่ผุ้บริหารการจัดซื้อ-จัดหาจะต้องเรียนรู้

หัวข้อสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
-Introduction
       - ภาพรวมของการสร้างกรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ (The Overviews for The Modern Procurement Development Framework)
       -ประโยชน์จากกรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ (The Benefits of Working with Modern Procurement Development Framework)
-การประยุกต์กรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ ใช้ในองค์กร (How to apply Modern Procurement Development to the Business)
        - เรียนรู้ความสามารถทั้ง 5 ระดับ (The 5 Level of Competency)
        - 4 ขอบเขตหลักที่ส่งผลต่อการจัดการงานจัดซื้อ-จัดหา (The Four Essential Area For Effective Procurement & Supply)
-รูปแบบการวางแผนการพัฒนาองค์กรจัดซื้อ-จัดหาสมัยใหม่ (Pattern of Modern Procurement Development)
        - ด้านการออกแบบงาน (Job Design) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure)
        - ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ(Process)
        - ด้านผลงาน (Performance)
- กรณีศึกษา (Case Study)

อ. ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=76

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 163 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys