Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
 
การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการอบรม

การบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย
วิทยากร:

คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management  for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ฯลฯ

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา  ด้านการบริหารการผลิต  , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM  และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน
ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 18 เมษายน  2560

รุ่น 2 วันที่ 13 กรกฎาคม  2560

รุ่น 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
แนวคิด Daily Management
องค์ประกอบของ Daily Management
บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน

คุณดุจดาว ดวงเด่น

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 18 เมษายน 2560, เวลา 8:30-16:00 น.

Member 3,700 บาท Non-Member 4,000 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11715

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 0-2619-8098 
E-mail: training@ftpi.or.th 
Website: www.ftpi.or.th

ผู้เข้าชม : 211 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys