Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
 
การปฏิบัติงานย่อมต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง
เรียนรู้ความหมายและกระบวนการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิธีการอบรม

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
วิทยากร:

รุ่น 1-2 คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management  , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques

ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

รุ่น 3-5 คุณณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และระบบการทำงาน บ.จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น และเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในด้าน การบริหารโครงการ การวัดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน  ผู้จัดการจากทุกหน่วยงาน
หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

รุ่น 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2560

รุ่น 3 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

รุ่น 4 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560

รุ่น 5 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา
การประเมินผลกระทบของปัญหา
ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
การระบุที่มาของปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ
การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
การระบุสาเหตุของปัญหา
การระบุสาเหตุที่แท้จริง
ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
แนวคิดการจัดการปัญหาซ้ำซาก
วันที่สอง
09.00 – 16.00 น.
แนวคิดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบุคคลากร
แนวคิดการแก้ปัญหาการเริ่มกระบวนการผลิต (Start-up)
ทักษะการตั้งคำถาม
กระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ
การระบุหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
การพิจารณาทางเลือก
การประเมินความเสี่ยงของทางเลือก
ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
การตัดสินใจในสถานการณ์คับขัน
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สรุปบทเรียน

รุ่น 1-2 คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
รุ่น 3-5 คุณณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 , เวลา 8:30-16:00 น.

Member 6,500 บาท Non-Member 6,900 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11674

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 0-2619-8098 
E-mail: training@ftpi.or.th 
Website: www.ftpi.or.th
ผู้เข้าชม : 192 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys