Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถา
 
การดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แนวคิดในการมองอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยองค์กรชั้นนำระดับโลกได้หันมาใช้วิธีการในการเรียนรู้อนาคต เพื่อให้เข้าใจและสร้างภาพจำลองในการแข่งขัน ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งการมองอนาคตไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แต่ยังสามารถช่วยสร้างอนาคตได้อีกด้วย และที่สำคัญจะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการได้รับประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากนี้ การวาดเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning) เป็นสิ่งที่ท้าทาย ในการเรียนรู้  หาตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนอนาคตในหลากหลายมุมมอง เพื่อวางแผนทิศทางในอนาคตขององค์กร  “หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น” เราจะมีวิธีการรับมือและปรับตัวให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้อย่างไร  โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างทางเลือก กำหนดและปรับทิศทางขององค์กรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการกับอนาคตที่ ยังมองไม่เห็นได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ 

สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความท้าทายและโอกาสที่กำลังจะมาขององค์กร
สร้างความเข้าใจแนวคิดของการมองอนาคต และความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
เพื่อให้สามารถกำหนดทางเลือก จากโอกาส อุปสรรค ที่ได้จากการทำภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning)ไปสู่การกำหนดทิศทางองค์กรที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ
เป็นแนวทางช่วยให้การตัดสินใจเลือกและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
กิจกรรมกลุ่ม
เหมาะสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
ฝ่ายนโยบายและแผน/ยุทธศาสตร์
วิทยากร :

คุณกุลชุดา ดิษยบุตร 
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management  , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques

ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19-20 เมษายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560

รุ่น 3 วันที่ 11-12 ตุลาคม  2560

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00-16:00 น.     
Strategic Scanning & Big Data สำคัญอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการ Scanning
ขั้นตอนการในการ Scanning (Event/Pattern/Driving Forces)
กิจกรรมกลุ่ม I
แนวทางการคาดการณ์อนาคต (Foresight in Practice)
กิจกรรมกลุ่ม II
การสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenarios Planning)
กิจกรรมกลุ่ม III
วันที่สอง
9:00-16:00 น.     
การค้นหาโอกาสทางกลยุทธ์
– การแปลความหมายจากภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต

– การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยง

– การวิเคราะห์โอกาส และ อุปสรรค

กิจกรรมกลุ่ม iv
กำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
กำหนดทิศทางเชิงกลยุททธ์

คุณกุลชุดา ดิษยบุตร 

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 19 - 20 เมษายน 2560 , เวลา 8:30-16:00 น.

Member 6,500 บาท Non-Member 6,900 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11710

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 0-2619-8098 
E-mail: training@ftpi.or.th 
Website: www.ftpi.or.th

ผู้เข้าชม : 169 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys