Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
 
ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมายรุมล้อมและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างทันที การเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย สร้างและกำหนดทางเลือก วางแผนและปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอันส่งผลต่อองค์กรอันจะทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร
เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินขององค์กร
เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
วิธีการอบรม

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ(Workshop)
วิทยากร: คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

วิทยากรที่ปรึกษาส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กร , ด้าน  ISO 9000, ISO 14000,  GMP/HACCP, Knowledge  Management ให้กับหน่วยงานต่างๆ
เหมาะสำหรับ

ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ผู้สนใจประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA
ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 5 เมษายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

รุ่น 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2560

องค์กร)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 8:30-16:00 น.
ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมายรุมล้อมและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างทันที การเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย สร้างและกำหนดทางเลือก วางแผนและปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอันส่งผลต่อองค์กรอันจะทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร
เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินขององค์กร
เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
วิธีการอบรม

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ(Workshop)
วิทยากร: คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

วิทยากรที่ปรึกษาส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กร , ด้าน  ISO 9000, ISO 14000,  GMP/HACCP, Knowledge  Management ให้กับหน่วยงานต่างๆ
เหมาะสำหรับ

ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ผู้สนใจประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA
ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 5 เมษายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

รุ่น 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2560

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.  
ความหมายและหลักการเบื้องต้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บ่งชี้ประเด็นหัวข้อและพื้นที่เป้าหมายสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Identify essential issue and area of case for change)
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ (Change Management in Practice)
การพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Develop the plan to change management plan) ตามกลยุทธ์หลักขององค์กร 5 ขั้นตอน
การเตรียมการและการจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Initiate Change Plan)
การดำเนินการและการจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง (Implementation Change Plan and  Managing the Transition of Change)
การประยุกต์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์ (Fully Deploy Change Plan)
การเฝ้าระวังและวัดผลการบริหารเปลี่ยนแปลง (Evaluate and Monitor the Change)
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน   (Sustain Change)
รับฟรีหนังสือ Essentials of Managing Change

คุณจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 5 เมษายน 2560, เวลา 8:30-16:00 น.

Member 3,700 บาท Non-Member 4,000 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11711

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 0-2619-8098 
E-mail: training@ftpi.or.th 
Website: www.ftpi.or.th
ผู้เข้าชม : 163 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys