Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Voice of Customer- VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
 
องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer  หมายถึง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้า ทั้งคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนั้นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการนำระบบการบริหารจัดการต่างๆมากมาย ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Customer engagement) เช่น CRM CEM เป็นต้น เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC)
เพื่อให้ทราบช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้รับ
เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต
วิธีการอบรม

การบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

วิทยากร: คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านลูกค้า การบริการ ด้านระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร ประสบการณ์ อาทิ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงานบริการหรือดูแลลูกค้า หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 18 เมษายน 2560

รุ่น 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

รุ่น 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
ความสำคัญ และ VOC คืออะไร
ช่องทางของ VOC และแนวทางการหา VOC
วิธีการวิเคราะห์ VOC
การพัฒนาสู่การสร้าง Customer Engagement
กรณีศึกษา

คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 18 เมษายน 2560 , เวลา 8:30-16:00 น.

Member 3,500 บาท Non-Member 4,000 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11713

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 0-2619-8098 
E-mail: training@ftpi.or.th 
Website: www.ftpi.or.th

ผู้เข้าชม : 152 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys