Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
 
แสงแดดประกอบไปด้วยรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยในแสงแดดจะมีรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ รังสียูวี (UV radiation) รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความยาวคลื่น คือ 1) รังสียูวีเอ (UV-A) มีความยาวคลื่นในช่วง 320-400 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสีนี้จะทาให้ผิวหนังแก่ก่อนวัย มีจุดด่างดาและฝ้า 2) รังสียูวีบี (UV-B) มีความยาวคลื่นในช่วง 290-320 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสียูวีบี จะทาให้ผิวหนังไหม้ แสบร้อน บวมแดง และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งผิวหนัง 3) รังสียูวีซี (UV-C) มีความยาวคลื่น 210-290 นาโนเมตร รังสีชนิดนี้ไม่สามารถผ่านมาพื้นผิวโลกได้ เนื่องจากถูกดูดซับด้วยโอโซน (ozone) ในชั้นบรรยากาศ จะเห็นได้ว่าผิวหนังคนเราต้องสัมผัสกับรังสียูวีเอและยูวีบี โดยเราสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสียูวีด้วยการอยู่ในร่ม ใส่เสื้อผ้าป้องกัน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจะทาหน้าที่ในการสะท้อน หรือดูดซับแสง ไม่ให้แสงยูวีสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง จึงสามารถดูแลและปกป้องผิวหนังจากอันตรายของแสงแดด
ผลการตรวจสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในท้องตลาดโดย สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย คณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2549 และ 2550 พบว่า ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF ระหว่าง 6-50 มีค่าการปกป้องแสงแดด (Sun Protection Factor, SPF) ต่ากว่าที่ระบุไว้ที่ฉลากถึงร้อยละ 48.3 ส่วนผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF สูงกว่า 50 มีค่า SPF ต่ากว่าที่ระบุไว้บนฉลากถึงร้อยละ 90 จากผลการตรวจสอบดังกล่าวทาให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่ไม่ได้คุณภาพ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้อาจทาให้บริษัทผู้ผลิตได้รับผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
ทั้งนี้ข้อกาหนด (regulation) ของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจัดเป็นยาสามัญ (Over-The-Counter, OTC drug) ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เป็นต้น ดังนั้นข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจึงมีความแตกต่างกันระหว่างยากับเครื่องสาอาง นอกจากนี้ยังพบว่าสารปกป้องแสงแดด (UV filters) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดด มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ส่งออก อาทิเช่น มาตรฐาน International Standards Organization (ISO) เช่น ISO 24442, ISO 24443 และ ISO 24444 หรือตามมาตรฐาน US FDA 2011 final rule: Testing and labeling requirement เป็นต้น ตลอดจนในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้แนวโน้มของการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการจะขอการรับรองสาหรับผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด รวมถึงวิทยาการในการผลิตผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางในประเทศ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

17 พฤษภาคม 2560
9.00-9.45 The effects of solar UVR on human skin
9.45-10.30 Regulation of sunscreen products in Thailand
11.00-12.15 Approved UV filters: Current status
13.30-15.00 Formulation principles and theories
15.30-17.00 Sun protection test methods: UVA and UVB determination based ISO guidelines

18 พฤษภาคม 2560
9.00-10.00 Worldwide regulations of sunscreen products: Current status
10.30-11.30 Formulation of natural sunscreens
11.30-12.15 Systemic effects and toxicity of topically applied sunscreen ingredients
13.15-14.00 Skin photoprotection by natural extracts
14.00-15.15 UV tanning and its alternatives
15.30-17.00 Sun care products: Market trends

19 พฤษภาคม 2560
9.00-11.15 Workshop 1 (รอบเช้า) การเตรียมผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด 
11.30-12.30 Workshop 2 (รอบเช้า) การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด
13.30-15.30 Workshop 1 (รอบบ่าย) การเตรียมผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด
15.45-16.45 Workshop 2 (รอบบ่าย) การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด


ศ.ดร.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, 
รศ.ดร.ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล, 
รศ.ดร.ภก. กอบธัม สถิรกุล, 
รศ.ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์, 
ผศ.ดร.ภก. จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์, 
ดร.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ, 
ดร.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล, 
ดร.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย, 
ดร.ภญ. อมราพร วงศ์รักษ์พานิช 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560, 8.00-17.00

8000 (บรรยาย+ปฏิบัติ) และ 4500 (บรรยาย) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/?conid=97

ภาควิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์หมายเลข 0-2644-8694 แฟกซ์ 0-2644-8694 Email: mupycosmetics@gmail.com
ผู้เข้าชม : 163 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys