Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาวะผู้นำกับการสร้างประสิทธิภาพในการประชุม (Leadership and Running Effective Meeting)
 
บทบาทที่ผู้บริหารควรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน หากองค์กรยังไม่มีบุคลากรระดับผู้บริหารแสดงท่าทีถึงความมุ่งมั่น ที่จะเน้นผลสำเร็จ (Result Oriented) ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work) และยังไม่เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ (Leadership) ก็ย่อมส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานระดับรายบุคคลลดลง และส่งผลต่อเนื่องไปยังองค์กรได้ 

ดังนั้น ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทผู้นำยุคใหม่ที่จะเน้นผลสำเร็จ (Result Oriented) ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work) และเห็นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้เวลา (Time), ข้อมูล (Information), การจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ในการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย, แผนงานหรือโครงการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ย่อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงานและองค์กรตามไปด้วย เพราะการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริหารเสมือนเป็นภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม (Characteristics of Culture) และต้นแบบ (Role Model) ของทีมงาน และเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การสร้างให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพทั้งภาวะผู้นำ การคิดและตัดสินใจอย่างมีหลักการ ความเข้าใจบทบาทในการบริหารคน (People Management) ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย (Change & Diversity Management) จึงมีความสำคัญต่อผู้บริหารซึ่งจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการ เปลี่ยนแปลง และที่สำคัญผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์กร

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำมืออาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีบทบาทการเป็นต้นแบบในการคิดอย่างมีหลักการ, การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำที่ดี 
3. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความเชื่อมั่น แรงจูงใจ สร้างทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 
4. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ, การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างทีม1. ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ผ่านความเชื่อมั่น (Trust)
2. 10 บทบาทและหน้าที่ของผู้นำมืออาชีพ และหน้าที่ของผู้จัดการในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
3. 13 พฤติกรรมสำคัญที่จะสร้างภาวะผู้นำและความเชื่อมั่นให้กับผู้นำ (Steven M.R. Covey) 
4. เทคนิคการจัดลำดับงานและมอบหมายงานสำหรับผู้นำ (The Priority Matrix and Delegation Techniques for Leader)
5. เทคนิคการใช้ ECRS ในการลดความซ้ำซ้อนของานและสร้างประสิทธิภาพสำหรับผู้นำ
6. ผู้นำกับการสร้างประสิทธิภาพในการประชุม
o Why “Running Effective Meeting”
o Definition,  Type and Process Flow Diagram of Meeting
o What is a Goal and Effective Meeting
o How to Plan and Prepare for Effective Meeting
  -Purpose, Participants, Structure, Location & Time, Agenda, Role & Responsibility (R&R) and Confirm & Communicate
  -Establishing Ground Rules
o Meeting Techniques :  Open/Close, Invitation, Engagement, Facilitation and Communicate 
o Time Management for Meeting
o SMART & 5R (Right) Model to manage topic and discussions
o How to Follow up on the meeting
Workshop : Role-play on the meeting โดยการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและโครงสร้างขณะประชุม 


อาจารย์ สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและะธุรกิจ และวิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561, 09.00-16.00 น.

5000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 307 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys