Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 
จากประกาศกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างดำเนินการในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงสมควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการเอง 
บริษัท อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ เดพีเอ็น อะคาเดมี่ เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองเป็นหน่วยฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทะเบียนเลขที่ จป.๕๙-๐๖๓ จึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน โดยสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงแรงงาน


วันแรก
8.45 น. ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (15 นาที)

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1. การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
2. สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่สอง
หมวดวิชาที่ 3  การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
1. การตรวจความปลอดภัย
2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
3. การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4  การป้องกันและควบคุมอันตราย
1. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
2. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
3. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
4. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
5. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
6. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
7. การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์
8. การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
9. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

16.30 น.  ทดสอบหลังการฝึกอบรม (15 นาที)


อาจารย์ธนภาค เกิดจังหวัด
อาจารย์ถานิสร์ ภาสะฐิติ
อาจารย์คงศักดิ์ เจริญพรธรรมา
อาจารย์สนิท สุภนัตร

Ramada D'MA Bangkok Hotel

, 8.30

2,800 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)บริษัท อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัดหากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณอังศุมาลีได้ที่ 0-2717-0793 หรือ 08-7349-9844 หรือ E-mail: info.ild@kpnacademy.co.th และสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานของบริษัทฯ ได้ที่ www.ild.co.th
ผู้เข้าชม : 183 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys