Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
 
1.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ รับทราบกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3.เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับ ในทุกภาคส่วน

08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
09.30 - 09.45 น.กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ
09.45 - 10.00 น.กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
                           (ถ่ายภาพหมู่)
10.00 - 10.15 น.รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.45 น.การบรรยาย “ข้อมูลผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพโดยใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ 
                       (Functional Analysis)” โดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ 
                       และ ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ นักวิจัยสาขาอาชีพ
11.45 - 12.00 น.รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา
12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดการโครงการ 
และ ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ นักวิจัยสาขาอาชีพ

ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560, 08.30-12.00http://ienergyguru.com/2017/02/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%

KMUTTชื่อผู้ติดต่อ: คุณยุวดี
อีเมล์: solar.kmutt.tpqigmail.com
ผู้เข้าชม : 422 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys