Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”รุ่นที่1(Project Investment:Analysis and Management)
 
ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถดำเนินการให้อยู่รอดได้ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฉะนั้น องค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” เพื่อให้ความรู้หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ในการประเมินการลงทุนโครงการ (project evaluation) การศึกษาความเป็นไปได้ (project feasibility study) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน โครงการ การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (project risk management) ตลอดจนการศึกษาถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน และรวมกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงของโครงการ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง4. โครงสร้างหลักสูตร
•    การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Management) 3  ชั่วโมง
•    การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Investment Analysis) 3  ชั่วโมง
•    การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน 6  ชั่วโมง
•    การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร         3  ชั่วโมง
           (Profitability Analysis and Management)
•    การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ         6  ชั่วโมง
•    เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน 6  ชั่วโมง
•    การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน         3  ชั่วโมง1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  ขันติอาคม  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
3. อาจารย์ ธนเดช  มหโภไคย  ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. อาจารย์ รัฐ  ดำรงศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการโรงแรมมณเฑียร หรือโรงแรมตวันนา ( สุรวงศ์ )

25 เมษายน 2560 - 11 พ.ค. 2560, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

18,900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-559-3638 , 02-218-6237
email : cu_learn@yahoo..com
ผู้เข้าชม : 553 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys