Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
 
People Management & Working Plan for Manager
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน

“หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้” หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และลงถึงการทำงาน แบบมุ่งผลงาน (Result Orientation)โดยการกำหนดแผน การบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะ เป็นการเรียนรู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตาม งานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและ พัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เรียน รู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
2.เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด
3.พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล
4.เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของมทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

O หลักการบริหารตนเอง
-คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี
-ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
-ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน

O หลักการบริหารคน
-ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา
-การจัดการกับคนแต่ละประเภท
-หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน
-การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

O หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน
-หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (ความสำเร็จ + ความสุข)
-หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
              ♦ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

              ♦ การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน

              ♦ การกำหนดแผนการทำงาน

              ♦ การจัดสรรทรัพยากร

              ♦ การติดตามประเมินผล

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน และผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/288/people-management-amp-working-plan-for-manager/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 362 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys