Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรม การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก
 
Managing and Marketing for Key Account
หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก
เรียนรู้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกธุรกิจ แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการลูกค้ารายหลัก รวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก

วัตถุประสงค์
1.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวาคิด และหลักการด้านต่างๆของการบริหารจัดการและการตลาดที่เกี่ยวกับลูกค้ารายหลัก (Key Account Management )
2.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการคัดเลือก,กลั่นกรองและดูแลลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายหลักได้
3.สามารถค้นหาวิธีการ ตลอดจนแนวคิดต่างๆไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันต่อไป

1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกธุรกิจปัจจุบัน (New Business Paradigm)
2.แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Concept)
                - ระดับของลูกค้า (PCCK)
               - การแสวงหาลูกค้ารายใหม่
               - และการรักษาลูกค้ารายเดิม

3.เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก (Key Account)
               - Law of Pareto 80:20
               - ABC Matrix

4.ประเภทของลูกค้ารายหลัก (Type of Key Account)
5.บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการลูกค้ารายหลัก (Key Account Manager)
6.การวิเคราะห์ลูกค้ารายหลัก (Key Account Analysis)
               - ประวัติความเป็นมา และปรัชญาในการทำธุรกิจ
               - ขั้นตอนการตัดสินใจ และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
               - ความต้องการและความคาดหวัง

7.การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก (Key Account Database)
8.กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก (Key Account Management Strategy)
               - การขายแบบที่ปรึกษา (Consulting Sales)
               - การเจรจาต่อรองทางธุรกิจกับลูกค้ารายหลัก
               - การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้ารายหลัก(KRM)
9.การพัฒนาลูกค้ารายหลัก

อ.เอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/294/managing-and-marketing-for-key-account/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 396 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys