Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่(MODERN SUPERVISORY SKILL)
 
Course 1 : Psychology for Management & Motivating Techniques
หลักสูตรที่ 1 : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน
2.จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง
3.ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน
4.สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

Course 2 : Excellent Supervisory Skill
หลักสูตรที่ 2 : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี

วัตถุประสงค์
1.ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่
2.เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน
3.เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
หลักจิตวิทยาในการบริหารคน 
           - การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก 
           - เจตคติที่ดีต่อองค์การ
           - เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
           - เจตคติต่องานที่ทำ 
           - อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์
           - หลักการควบคุมอารมณ์
           - ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า)

การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการ ทำงาน 
           - การทำความเข้าใจตนเอง
           - การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน

การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการการจัดการกระบวนการและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 - ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560, (09:00 - 16:00 น.)

9,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_259.pdf?_=20161216142439

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 149 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys