Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
 
6 Managerial Skill for Top Manager
หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน
4. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

วันที่หนึ่ง

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา
   - แผนสามระดับกับผู้บริหาร
   - ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
   - กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
   - แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
   - ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
   - รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
   - แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
   - แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
   - ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

วันที่สอง

4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
   - ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง
   - เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
   - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ทักษะด้านการบริหารทีม
   - สร้างทีมให้เป็นทีม
   - บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
   - บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
   - การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน
   - เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

** หลักสูตรนี้เหมาะกับ **
ผู้บริหารและผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

Instructor:
อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)

Instructor:
อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

อังคาร ที่ 27 - พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560, (09:00 - 16:00 น.)

9900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 474 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys