Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Book
 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีทำให้การศึกษาก้าวหน้าและทันสมัย ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดย Interactive Book เป็นสื่อที่เรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถตกแต่งรูปแบบการจัดวางข้อความให้สวยงามตามความต้องการ และสามารถเพิ่มสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ลงไปในหนังสือได้จึงทำให้การอ่านหนังสือ E-Book มีความน่าสนใจกว่าหนังสือทั่วๆ ไป นอกจากนี้ การเรียนผ่าน E-Book นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ มุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนต้องเป็นผู้จัดหาจัดสร้างสื่อการเรียนการสอนใน รูปแบบของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากความสำคัญดังกล่าว สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท แอปติวิเดีย จำกัด จึงได้จัดโครงการ “โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Book” ขึ้นโดยใช้โปรแกรม PUBLIZH เพื่อเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา โดยโปรแกรม PUBLIZH จะมีความสามารถในการสร้าง Interactive Book อีกทั้งยัง สามารถพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้กับห้องสมุดดิจิทัลได้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการอบรมในลักษณะของการฝึกปฏิบัติเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลที่สนใจ ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้าง Interactive Book และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และแสวงหาข้อมูลจากสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ที่สร้างขึ้นได้ โดยโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาสารสนเทศศาสตร์กับบริษัทบุ๊คคาเซ่ จำกัด (Bookcaze)


วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 แบ่งเป็น 2 รอบ

คณะวิทยากรจาก บริษัท บุ๊คาเซ่ จำกัด และ คณาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสะงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559, 9.00 - 16.00http://

คณะมนุษยศาสตร์และสะงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท บุ๊คาเซ่ จำกัดอ.โชติกา ชูโตศรี 0919941909
ผู้เข้าชม : 267 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys