Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการตรวจนับสินค้า
 
ในการดำเนินการของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน
         
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจากแต่ละส่วนงาน สามารถทำงานประสานงานกันภายใต้ความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้มีโอกาสรู้จัก พบปะและแลกเปลี่ยนความเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

หัวข้อการฝึกอบรม
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
2. บัญชีคุมสินค้าสต็อกการ์ด
Ø สต็อกการ์ด
Ø บินการ์ด
3. ตรวจนับสินค้า
Ø ทำไมต้องตรวจนับสินค้า
Ø การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร 
Ø วิธีการตรวจนับ
· Physical Count
· Cycle Count
Ø การวางแผนตรวจนับสินค้า
· รายละเอียดคลังสินค้า
· Location
· Item Class/ABC Analyses
· การหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count
· การเลือกสินค้าในการ Cycle Count
· กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ
· กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ
· เครื่องมือในการตรวจนับ
· วิธีเดินตรวจนับ
· กระจายข้อมูล
Ø ดำเนินการตรวจนับ
· ประชุมสรุปแผน
· การตรวจนับด้วยบัตร
· การตรวจนับด้วย Handheld
· ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ
Ø การดำเนินการหลังการตรวจนับ
· การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
· ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า
· ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ
4. KPIs
Ø การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า
Ø 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
Ø มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า

อาจารย์สมบัติ  ศิริรักษ์

โรงแรม Hip Bangkok

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539977832&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 394 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys