Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
 
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุน ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

วันที่ 1 
ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ  (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์)
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
o การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ
o กระบวนการนำเข้า
o กระบวนการส่งออก
o การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก
o กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขาย หรือ Order ในการนำเข้า-ส่งออก
• ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
O ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Import-Export  Process)
o เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
o เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
o เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
• กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย
   1.1 เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย
   1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ
   1.3 เสนอขาย
2. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย
   2.1 ข้อควรระวัง
   2.2 เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง
   2.3 พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า
3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า
   การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
4. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ
(International  Commercial Terms หรือ Incoterms ® 2010)
    EXW (Ex-Works)
    FCA (Free Carrier)
    FAS (Free Alongside Ship)
    FOB (Free on Board)
    CFR (Cost and Freight)
    CPT( Carriage Paid To)
    CIF (Cost Insurance and Freight)
    CIP (Carriage and Insurance Paid To)
    DAT (Delivered at Terminal)
    DAP (Delivered at place)
    DPP (Delivered Duty Paid) 
5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน
    O Letter of Credit (L/C) ชำระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    O Bills For Collection (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร
    O Consignment  การฝากขาย
    O Open Account (O/A) ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ
    O Cash Advanced Payment การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด
6.  การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด
    O เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ
    O การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา
    O การขอแก้ไข L/C (Amendment) ที่ถูกต้อง
7.   การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
8.   การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
9.   การทำ Insurance ในการส่งออก
10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น
10.1 การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C
10.2 การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง(ตั๋วประกบ)
10.3 การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย
11. เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ
12.  แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
13.  แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่า ปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่ 2
พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร  พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง  (บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)
1. การจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ที่สอดคล้องกันและใช้ต่อเนื่อง
3. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (Royalty Fee)
4. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA
5. พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-import, e-Export)
6. ราคาศุลกากร /ระบบราคา GATT
7. การตรวจสอบพิกัดอัตราอากร และรหัสสถิติ
8. การสงวนสิทธิ์และวางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร
9. แนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรการนำเข้า-ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
10. การใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้า-ส่งออก
11. พ.ร.บ.ศุลกากร ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ พ.ศ. 2560 /หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
12. จุดเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ AHTH 2017 ที่จะกระทบรายได้-รายจ่ายของกิจการพร้อมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ถูกต้อง
13. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วย "การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์" จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการอย่างไร / การเปลี่ยนเรื่อง "การผ่านแดนและการถ่ายลำ" มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นต้น
14. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีซื้อหรือรับไว้ซึ่งของเนื่องด้วยความผิด มาตรา 27
- ต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่ 
- บทลงโทษที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอัตราโทษ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :   ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเข้า

วิธีการสัมมนา   บรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560, 09.00-16.00 น.

7800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147519578&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509  Fax.: 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 353 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys