Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน
 
เรียนรู้การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธี จึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการงาน และบริหารจัดการคน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับองคฺ์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่หัวหน้างาน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้องโดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน

2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร

3. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

    และจิตวิทยาในการสอนงาน

4. เพื่อสามารถกำหนดประเด็นที่ควรนำมาใช้ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)

    แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน

    ผลลัพธ์การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน    

บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
Coaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานอย่างได้ผล
Coaching Mindset: กรอบความคิด /ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน
Coaching Competency: ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่โค้ชจำเป็นต้องมี
Coaching Analysis : วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ /  เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนา ,วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงาน /เป็นจุดอ่อนจะนำไปสู่การแก้ไขป้องกัน
Coaching Model: เตรียมความพร้อมในการสอนงาน จัดทำแผนการสอนงาน สอนงาน และประเมินผลการสอนงาน
วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)
การระบุและสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนักงาน (Key Result Area and Key  Performance Indicator KRA & KPI)เพื่อสร้างคุณค่าต่อการประเมินผลงาน
การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทคนิคสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน
เทคนิคการชมเชย,เทคนิคการให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์,เทคนิคการใช้คำถาม
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 5 ขั้นตอน
              1.ขั้นเตรียมการ   2.ขั้นเริ่มสนทนา 3.ขั้นแจ้งผลการปฏิบัติงาน 

              4.ขั้นจบการแจ้งผลการปฏิบัติงาน 5.ขั้นติดตามความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงาน

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน และผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559, (09:00 - 16:00 น.)

5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_250.pdf?_=20160922145512

Strategic Center

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : roongrat@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 409 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys