Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 62 (Business Analysis)
 
     ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์วิจัย หรือผู้ที่ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
     โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการชื่อ "การเป็นวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" ขึ้น ซึ่งสำเร็จด้วยดี


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
     2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร
     3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป

- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ   Macro Economic Analysis
- การวิเคราะห์ธุรกิจ   Business Analysis
- การวิเคราะห์การแข่งขัน   Competitive Analysis
- การวิเคราะห์ทางการเงิน   Financial Analysis
- การวิเคราะห์ด้านการตลาด   Marketing Analysis
- การวิเคราะห์การลงทุน   Investment Analysis

- ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย 
กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- อาจารย์นวพร  บุศยสุนทร 
อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- อาจารย์ณรงค์เวทย์  วจนพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ ( ตรงข้ามจามจุรีสแควร์ )

วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2559, อบรมทั้งสิ้น 10 วัน, เวลา 18.00 - 21.00 น.

18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://goo.gl/cwxdHx

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-559-3638 , 02-218-6237 
หรือ cu_learn@yahoo.com
หรือ https://www.facebook.com/trainingeconacademy/
ผู้เข้าชม : 465 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys