Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
 
"มาร่วมเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่าเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA"

ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้ จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลองฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2.ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
3.ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจของตน

1)ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2)ความหมายของคำว่า "ปัญหา"
3)กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.การวิเคราะห์ปัญหา

- เครื่องมือการหาปัญหา
- เครื่องมือการเลือกและจัดดลำดับความสำคัญของปัญหา
- การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง ( Statement of Problem )

2.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา

3.การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

- หลักการหาข้อมูลแบบ 3GEN : Genda,Genbutsu,Gennjitsu
- การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

4.การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

- การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming
- การเลือกวิธีการการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
- การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke

5.การติดตามผลและประเมินผล

- การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
- กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA 
- การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
- การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจ
- กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร

อ.สุรเจต เกิดศุข
- ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโสด้านระบบบริหารคุณภาพ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูทาเล้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559, (09:00 - 16:00 น.)

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_233.pdf?_=20160722095523

Strategic Center

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

สอบถามรายละเอียด (CONTACT) : 
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146 ต่อ 107
อีเมล์ : jirasak@sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 393 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys