Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Analysis)
 
หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอยู่ มีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลากเพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้ อย่าไรก็ตามสิ่งที่ท้าทาย คือ ควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมายเหล่านั้นและควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง " หลักสูตรการวิเคราะห์ทางการตลาด " จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลักๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม "รู้จริง" ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและ เครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ที่สำคัญที่นักการ ตลาดควรทราบ โดยเน้นที่การเจาะลึกถึง แนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและทักษะในการวางแผนการตลาดและเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละแบบ 
2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่างๆ 
3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปปรับใช้งานได้จริง 
4. การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำการวิเคราะห์การตลาด

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด ผู้บริหารและนักวิเคราะห์แผนการตลาด

เนื้อหาการอบรม
ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาดที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
Marketing Strategies Model Analysis
- Holistic Marketing Mode

- Business Model Analysis

- Strategic Canvas Model

Marketing Analysis Tools
- Trade Area Analysis

- Role of Product in Retail Business

- Competitive role and strategies Analysis

Marketing Analysis : Action Plan Level
- Sale to Profit Ratio

- Social Engagement Analysis

- Advertising Analysis

- Sale Promotion Analysis

- ROI Analysis

Workshop : Marketing Analysis In action

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5,800.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_213.pdf?_=20160607101309

Strategic Center

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146 ต่อ 105
อีเมล์ : nidwaree@sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 325 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys