Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาทางวิชาการ BizIT2009 : Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival
 
งานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ BizIT เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี โดยได้จัดงานติดต่อกันมาภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11 (MSIT11) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน BizIT2009 โดยมีรายละเอียดโครงการในการจัดงานสัมมนา ดังนี้ วัตถุประสงค์


1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ


2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่และขอบเขตที่รับผิดชอบ  ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งาน การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

Theme: Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survivalจัดการสัมมนาเป็น 3 Tracks และมีหัวข้อหลัก ๆ คือ


1. IT Strategics for Opportunity and Survival


2. แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน (Guidelines for Management Software to Reduce Costs)


3. เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจอย่างชาญฉลาดด้วยโอเพนซอร์ส (Strengthen Your Business with Open Source)


4. วิธีการลดต้นทุนด้านไอทีด้วยวิธีเวอร์ชวลไลเซชัน (How to Reduce IT Costs through Virtualization)


5. เพิ่มกำไรจากการพัฒนา BI สู่ BPM (Enhance the development of Business Intelligence to Business Process Management)


6. Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis


7. เคล็ดลับกับการเริ่มต้น Cloud Computing (A Guide to Getting Started with Cloud Computing)


8. เสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยบนเวอร์ชวลไลเซชัน (Enhance Virtualization Security)


9. Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)


10. เทคโนโลยีโมบายที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรา


11. Technology Update : Where will Investments Go?


12. ผลกระทบต่อการเพิกเฉยต่อกฎความปลอดภัย (Impact What Your Business Get Away From the Safety Rules)


13. ผลกระทบต่อการเพิกเฉยต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ (Impact What Your Business Ignore  the Computer Law)


14. Best Practice Sharing in Virtualization Technology by MSIT11


15. เสวนา “การวางกลยุทธ์ด้านไอทีอย่างเซียน 360 degree Excellent IT Strategy”


วิทยากร:

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น


• รศ. ยืน ภู่วรวรรณ


• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักในวงการ ICT.


• ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

โครงการบัณฑิตศึกษา


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์: 0-2942-8555 ต่อ 1441 โทรสาร: 0-2579-2200


บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจ ค่าใช้จ่าย 200 บาท คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 15 – ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552, 8.00 - 16.30 น.http://bizit.cpe.ku.ac.th/register/register.phpAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1903 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys