Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (5 Advance Sales Skills)
 
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

วัตถุประสงค์

1. รู้ เข้าใจ และตระหนักว่า 5 ทักษะนั้นเป็นที่มาของความเป็นสุดยอดนักขายมือทองที่ประสบความสำเร็จ
2. สามารถที่จะนำเอาทักษะทั้ง 5 ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักขายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ   ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทำให้ลูกค้าขององค์กร   เต็มใจ พึงพอใจ และจงรักภักดีต่อสินค้า/บริการขององค์กรตราบนานเท่านาน
3. สามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่แก่ตนเองและสามารถนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการขายและร่วมสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร

มุมมองและเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วยการบริการและการขายของนักขายที่มีผลต่อการเพิ่มยอดขาย

1.ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการขาย (Relating Skill)

การขายแบบที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางการขาย
เทคนิคการสร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อเพื่อเปิดใจลูกค้า
การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขายที่มัดใจลูกค้า ทั้งบุคลิกภาพ ทางทาง ,คำพูด,น้ำเสียง
 

2.ทักษะค้นหาความต้องการของลูกค้า   (Customer Analysis Skill)

เทคนิคการค้นหาความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า : ลูกค้าต้องการอะไร? อย่างไร?  แบบใด? เมื่อไหร่?  ที่ใด?  ปริมาณใด?  และมีรายละเอียดที่สำคัญที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นเช่นไร ?                                                                                                                    
เทคนิคการสอบถามด้วยประโยคที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าฝึกการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย   หลุมพรางคำถามที่ไม่สร้างสรรค์  มีบ่อยครั้งที่นักขายถามคำถามที่ไม่เป็นผลดีต่อการขาย   
ทักษะการฟังและจับประเด็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอขายให้ตรงใจ 
                                                                         
3.ทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจลูกค้าในงานขาย (Advocating Skill)

เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอขายให้เป็นสำหรับนักขาย    ควรพูดอะไร?  พูดอย่างไร? และพูดเมื่อไหร่?
เทคนิคการพูดเพื่อสร้างความต้องการให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของสินค้า
การพูดโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
 
4.ทักษะการขจัดข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย (Handling Objection Skill)                                                           

วิเคราะห์และค้นหาข้อโต้แย้งที่แท้จริงในการซื้อของลูกค้า
เทคนิคการพูดเพื่อขจัดข้อโต้แย้งให้ตรงกับความต้องการ
การเจรจาต่อรองในงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
การปิดการขายด้วยสัมพันธภาพ
 
5.ทักษะการสนับสนุนการตัดสินใจสร้างโอกาสในการขายเพิ่มด้วยสัมพันธภาพ (Service for Supporting Skill)                                                           

สนับสนุนสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
เทคนิคกาสนับสนุนสร้างสัมพันธ์หลังการขาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่ม

อ.ธวัชชัย โพธาคำ
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาผู้นำ

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559, 09:00 - 16:00 น.

4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/208/5-advance-sales-skills/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7, E-mail : public@sbdc.co.th, Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter

ผู้เข้าชม : 296 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys